Advisory Committee • Dr. B.T. Nijaguna, Rtd. Principal, JSSATE, Bengaluru
 • Dr. B. S. Basavarajaiah, Rtd. Principal, NITK, Surathkal
 • Mr. B. N. Pal, Senior Member, IEEE, Bengaluru section
 • Mr. Bindu Madhav, Member, IEEE, Bengaluru Section
 • Dr. Siva Yellampalli, Member, IEEE, Bengaluru Section
 • Dr. A. R. Abdul Rajak, BITS Pilani, Dubai Campus
 • Dr. K. N. Bhanuprakash, ASTAR, Singapore
 • Mr. PrashanthWali, IIIT, Bengaluru
 • Prof . N. C. Shivaprakash, IISc, Bengaluru
 • Dr. V. V. Mani, NIT, Warangal
 • Dr. K.Vani, CET, Anna University, Chennai
 • Dr. H. D. Maheshappa, Principal, AIT, Bengaluru
 • Dr. Jagadish S Kadadevarmath,Chairman, ECE, KU
 • Dr. Ranjan Moodithaya , NAL, Bengaluru
 • Dr. Anand, NAL, Bengaluru
 • Dr. Shanmukha Swamy, SJCE, Mysuru
 • Dr. Subhash Kulkarni, PESIT, South campus, Bengaluru
 • Dr. D. Istalingamurthy, SJCE, Mysuru
 • Dr. B. G. Sudarshan, RVCE, Bengaluru
 • Dr. K. N. Muralidhara, PESCE, Mandya
 • Dr. Prashanth, Dr. AIT, Bengaluru
 • Dr. Sethuselvi, MSRIT, Bengaluru
 • Dr. Nataraj K. R., SJBIT, Bengaluru
 • Dr. Uma Rao, RVCE, Bengaluru
 • Dr. H. S. Manjunath Reddy, GAT, Bengaluru
 • Dr. Guruprasad, BMSCE, Bengaluru
 • Dr. Nagabhushan, Dean (Academics), JSSATE, Bengaluru
 • Dr. D R Swamy, Dean (R&D), JSSATE, Bengaluru
 • Dr. Jagadeesh Prabhu, Dean (Student Welfare), JSSATE, Bengaluru